نمیتوانم واردتعاونی ویاچت گروهی بشوم وفعالیتی داشته باشم روی هرگزینه میزنم فقط لود میکندامابازنمیشود